Техники Айкидо Йошинкан

Материал из Wiki Budo
Перейти к навигации Перейти к поиску

Техники Айкидо Йошинкан

     Tachi waza

Tachi waza Shiho nage Ikkajo Nikajo Sankajo Yonkajo Sokumen

irimi nage

Shomen

irimi nage

Hiji shime Hiji ate

kokyu nage

Kote gaeshi Tenchi nage
Hanmi handachi

katate mochi

Ichi

Ni

Hanmi handachi

ryote mochi

Ichi
Katate mochi Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ryote mochi Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Katate aya mochi Ichi

Ni

Hiji mochi Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Mune mochi Ichi

Ni

Ichi

Ni

Kata mochi Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Shomen uchi Ichi Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Yokomen uchi Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Chudan tsuki Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

     Suwari waza

Suwari waza Ikkajo Nikajo Sankajo Yonkajo Sokumen

irimi nage

Shomen

irimi nage

Hiji shime Hiji ate

kokyu nage

Kote gaeshi Tenchi nage Кокю хо
Katate mochi Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ryote mochi Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni San Shi Go

Katate aya mochi Ichi

Ni

Hiji mochi Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Mune mochi Ichi

Ni

Ichi

Ni

Kata mochi Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Shomen uchi Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Yokomen uchi Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Chudan tsuki Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

     Ushiro waza

Ushiro waza Ikkajo Nikajo Sankajo Yonkajo Sokumen

irimi nage

Shomen

irimi nage

Hiji shime Hiji ate

kokyu nage

Kote gaeshi Tenchi nage Кокю хо
Katate eri mochi Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ryote mochi Ichi

Ni

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ryohiji mochi Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ryokata mochi Ichi

Ni

Ichi

Ni

Ichi

Ni

Eri mochi Ichi

Ni

     Oyo waza

Oyo waza Ikkajo Nikajo Sankajo Yonkajo Sokumen

irimi nage

Shomen

irimi nage

Hiji shime Hiji ate

kokyu nage

Kote gaeshi
Katate mochi nage nage +
Ryote mochi nage
Katate aya mochi nage

ude garami

nage

Kata mochi renko nage kote gaeshi nage
Shomen uchi nage nage nage + +
Yokomen uchi renko nage nage nage +
Chudan tsuki nage +
Ushiro Ryote mochi nage nage nage +

     Jiyu waza

Jiyu waza
Katate mochi
Kata mochi
Ryote mochi
Shomen uchi
Yokomen uchi
Chudan tsuki
Shomen-Yokomen uchi
Ushiro ryote mochi
Ushiro ryohiji mochi
Ushiro ryokata mochi
Tanto dori
Ken tori